fbpx

POLANDINBOX AR

REGULAMIN APLIKACJI / TERMS AND CONDITIONS FOR USING THE APPLICATION

I.        DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenia:

 1. Aplikacja – program przeznaczony na urządzenia przenośne obsługujące systemy Android oraz iOS dostępny za pośrednictwem platform służących do udostępniania aplikacji, stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Aplikacja umożliwia prezentację i udostępnianie treści promocyjnych, edukacyjnych, informacji i pozwala korzystanie z funkcjonalności Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Operator – 5Klepek Michał Klepka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polskich Skrzydeł 6/55, kod pocztowy 03-982, NIP: 7162230828, REGON: 147269076, będący właścicielem Aplikacji i usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Administrator – administrator danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1).

 II.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji POLANDINBOX AR („Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Aplikacja AR_BOX dostępna jest za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store i jest bezpłatna na etapie udostępnienia jej do ściągnięcia na urządzenie przenośne. Operator świadczy usługi w opcji bezpłatnej.
 3. Korzystanie z Aplikacji uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

III.          ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OPERATORA, PŁATNOŚCI

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji w opcji bezpłatnej polegają w szczególności na umożliwieniu skorzystania przez Użytkownika z następujących usług:
  1. wyświetlania treści graficznych w rozszerzonej rzeczywistości, określonych i dostarczonych przez Operatora lub klientów Operatora,
  2. wyświetlania adresu strony internetowej dostarczonej przez Operatora lub klientów Operatora.
 3. Koszty transmisji danych niezbędnych do uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają ich Użytkownicy we własnym zakresie. Za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji Operator nie ponosi odpowiedzialności.

IV.          ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Aplikacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń przenośnych z dostępem do sieci Internet, posiadających aktualne oprogramowanie oraz poprawnie działający tylny aparat fotograficzny.
 2. Aplikacja wspiera urządzenia z systemem Android w minimalnej wersji 7.0 oraz urządzenia firmy Apple od wersji 12+.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem, w tym z zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności w sposób niezakłócający działania Aplikacji i usług świadczonych za ich pośrednictwem oraz w sposób nieuciążliwy dla Operatora, Serwisu oraz ewentualnie pozostałych Użytkowników.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkowników obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Operator uprawniony jest do podjęcia wszelkich dozwolonych środków prawnych, w tym ograniczających Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji i usługi świadczonej za jej pośrednictwem.

 V.          PRAWA AUTORSKIE

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, w szczególności układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, znaki towarowe, elementy graficzne, logotypy, kod źródłowy stanowią przedmiot praw autorskich Operatora.
 2. Z chwilą uzyskania dostępu do Aplikacji, Operator udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W ramach udzielonej licencji Użytkownik nie ma prawa udzielania sublicencji osobom trzecim.
 4. Użytkownik nie ma prawa bez zgody Operatora utrwalać i zwielokrotniać Aplikacji w jakikolwiek sposób, wprowadzać jej do obrotu, użyczać lub wynajmować, publicznie udostępniać Aplikacje w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieciach teleinformatycznych.

VI.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Operator prowadzi nadzór techniczny nad funkcjonowaniem Aplikacji, utrzymując jej poprawne funkcjonowanie, przyjmując zgłoszenia od ich Użytkowników, naprawiając niedoskonałości Aplikacji oraz podejmując działania mające na celu poprawę funkcjonowania Aplikacji.
 2. Operator nie gwarantuje stałego poprawnego funkcjonowania Aplikacji oraz bezbłędnego jej działania, zwłaszcza w przypadku określonym w Punkcie I ust. 1. Operator dokłada należytej staranności celem umożliwienia sprawnego działania Aplikacji.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność tylko za zawinione działanie lub zaniechanie. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za usługi lub inne aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie, a także za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których Użytkownik korzysta w celu korzystania z Aplikacji lub pracują równolegle z Aplikacją na jednym urządzeniu.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłaszanie dysfunkcji Operatorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres AR_BOX@polandinbox.pl.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Operatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Operator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, bądź niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco bezpośrednio przez Operatora.

VII.         OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO – Operator informuje, iż szczegółowe informacje i wytyczne zawarte zostały w dokumencie POLITYKA PRYWATNOŚCI dostępnym na stronie www.polandinbox.pl, w aplikacji i biurze Operatora.

VIII.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator posiada swoją siedzibę w Polsce. Aplikacja działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 2. Operator zastrzega prawo zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Aplikacji.

I.          DEFINITIONS

The terms used in these Regulations have the following meanings:

 1. Application – a program intended for mobile devices supporting Android and iOS systems, available via platforms for sharing applications, constituting a work within the meaning of the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights. The Application enables the presentation and sharing of promotional, educational and information content and allows the use of the Application’s functionalities on the terms described in the Regulations.
 2. Operator – 5Klepek Michał Klepka with its seat in Warsaw, at Polskich Skrzydeł 6/55, post code 03-982, VAT No 7162230828, REGON No 147269076, being the owner of the Application and the service provider of services provided through the Application.
 3. User – a person using the Application in accordance with these Regulations.
 4. Administrator – the administrator of personal data in accordance with art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) (Journal of Laws UE L 119, p. 1).

II.          GENERAL PROVISIONS

 1. These Regulations (hereinafter: “Regulations”) define the terms and conditions of using the POLANDINBOX AR Application (“Application”) and constitute regulations within the meaning of Art. 8 of the Act of July 18, 2002 on the provision of electronic services.
 2. The AR_BOX application is available through Google Play and App Store and is free of charge at the stage of making it available for download on a mobile device. The operator provides services as a free option.
 3. The use of the Application depends on the User’s acceptance of the provisions of the Regulations.

III.         RULES OF PROVIDING SERVICES BY THE OPERATOR, PAYMENTS

 1. The Operator provides the User with the possibility of using the Services provided through the Application.
 2. The services provided through the Application in the free option consist in particular in enabling the User to use the following services:
  1. display graphic content in augmented reality, specified and provided by the Operator or the Operator’s customers,
  2. displaying the address of the website provided by the Operator or the Operator’s clients.
 3. The costs of data transmission necessary to run and use the Application are covered by the Users themselves. The Operator is not responsible for the amount of fees charged for the use of data transmission necessary to use the Application.

IV.          TERMS AND CONDITIONS OF USING THE APPLICATION

 1. The application is available to users of mobile devices with access to the Internet, with up-to-date software and a properly functioning rear camera.
 2. The application supports devices with the minimum Android version 7.0 and Apple devices from version 12+.
 3. Users are required to use the Application in a manner consistent with applicable law and the Regulations, including the rules of using the Internet, in particular in a way that does not interfere with the operation of the Application and services provided through them and in a way that is not inconvenient for the Operator, the Website and possibly other Users.
 4. In the event of a breach by the Users of applicable law or the provisions of the Regulations, the Operator is entitled to take all legal measures, including those limiting the User’s ability to use the Application and the services provided through it.

V.          COPYRIGHT

 1. The Application and all materials and information contained therein, in particular the layout of the content presented within the Application, trademarks, graphic elements, logos, source code are subject to the Operator’s copyrights.
 2. Upon access to the Application, the Operator grants the User a free, non-exclusive license to use the Application under the conditions specified in the Regulations.
 3. Under the license granted, the User has no right to sub-license to third parties.
 4. The User has no right to record and reproduce the Application in any way without the Operator’s consent, to market it, lend or rent it, to make the Application available to the public in any way, in particular in ICT networks.

VI.          OPERATOR’S LIABILITY AND COMPLAINT PROCEDURE

 1. The Operator conducts technical supervision over the functioning of the Application, maintaining its proper functioning, accepting reports from their Users, fixing imperfections of the Application and taking actions to improve the functioning of the Application.
 2. The Operator does not guarantee the continuous correct functioning of the Application and its flawless operation, especially in the case specified in Clause 1. The Operator exercises due diligence to enable the smooth operation of the Application.
 3. The operator is responsible only for the culpable act or omission. In particular, the Operator is not responsible for services or other applications and websites provided by third parties, as well as for limitations or technical problems in ICT systems that the User uses to use the Application or work in parallel with the Application on one device.
 4. Disruptions in the functioning of the Application may be advertised by Users by reporting the dysfunctions to the Operator via e-mail, by sending a message to the address AR_BOX@polandinbox.pl.
 5. Complaints will be dealt with on an ongoing basis by the Operator’s service team within no more than 14 days from the date of filing the complaint, however, the Operator reserves the right to leave the complaint unanswered if it concerns dysfunctions resulting from ignorance of the Regulations, or failure to follow the instructions provided by the User. Users on an ongoing basis directly by the Operator.

VII.          PERSONAL DATA PROTECTION

Pursuant to Art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) (Journal of Laws UE L 119, p. 1) – hereinafter referred to as GDPR – The Operator informs that detailed information and guidelines are included in the document PRIVACY POLICY available at www.polandinbox.pl, in the application and Office.

VIII.          FINAL PROVISIONS

 1. The operator is based in Poland. The application works on the basis of the generally applicable law in Poland.
 2. The Operator reserves the right to amend the Regulations. The User will be notified about the change in the Regulations by posting an appropriate message in the Application.